DAAT Digital Media Spending Report 2014

กรุงเทพฯ 7 กุมภาพันธ์ 2557

DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556-2557

รายงานล่าสุดจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท โดยในปี 2556 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 4,248 ล้านบาท เติบโตขึ้น 52.59% จากปีก่อนหน้า และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2557 ที่ 5,863 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี2556 เท่ากับ 38.03% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2556 ยังคงอยู่ที่ 3.56% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ภายในปี 2557 นี้
สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2556 คือ อุตสาหกรรมการสื่อสารที่มียอดเงินโฆษณาดิจิทัลถึง 718 ล้านบาท ตามมาด้วยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใช้เม็ดเงินไป 504 ล้านบาทและ 366 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมการสื่อสาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลต่อสื่อโฆษณาทั้งหมด ในปี 2556 มากที่สุดด้วยสัดส่วน 15.07%, 9.70% และ 8.39% ตามลำดับ นาย ศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการสมาคมฯ ได้ให้ความเห็นว่า อุตสาหกรรมการสื่อสารเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่และการใช้สื่อดิจิทัล สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุด ส่วนเครื่องสำอางค์ได้มีการใช้ โซเชียลมิเดียเพื่อการโฆษณามากขึ้นทั้งแบรนด์ใหญ่และเล็ก
ทางสมาคมฯ ยังได้เผยตัวเลขอุตสาหกรรมที่การเติบโตสูงสุดในปี 2556 ได้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม กับมูลค่าการเติบโตที่ 139 ล้านบาท 135 ล้านบาทและ 124 ล้านบาทตามลำดับ นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการสมาคมฯ กล่าวว่า “ธุรกิจ FMCG ได้หันมาใช้เงินในออนไลน์มากขึ้นผ่านทางรูปแบบของวีดีโอ เนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย นิยมดูวีดีโอออนไลน์ จึงทำให้เกิดการไหลของเม็ดเงินจากทีวีมาสู่ออนไลน์วีดีโอด้วยเช่นกัน ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เนื่องจากมีการแข่งขันสูงขึ้นนอกจากการใช้เงินเพิ่มขึ้นในเรื่อง Display แล้วยังมีการใช้เงินในรูปแบบของ Search กับ Social ที่มากขึ้นด้วย”
นางสาวจิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์ กรรมการสมาคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในแต่ละประเภท พบว่าในปี 2555-2557 โฆษณาดิจิทัลประเภทเสริช (Search) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 14.71% ในปี 2555 เป็น 18.91% ในปี 2556 และคาดว่าจะเท่ากับ 20.16% ในปี 2557 เช่นเดียวกับโฆษณาดิจิทัลประเภทเฟสบุ๊ค (Facebook Ad), วิดีโอ (Video) และมือถือ (Mobile Marketing) ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยโฆษณาประเภทมือถือที่มีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อนหน้า โดยโฆษณาผ่านสื่อสังคม (Social Media) มีสัดส่วนลดลงจาก 10.33% ในปี 2555 เป็น 6.68% ในปี 2556 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 6.16% ในปี 2557
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ร่วมมือกับเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม (www.MarketingOops.com) เว็บไซต์อันดับหนึ่งของไทยที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและกลยุทธ์การทำโฆษณาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูลตัวเลขต่างๆ ของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลและตัวเลขดังกล่าวในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) ทั้งนี้
นางสาวพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างทางสมาคมฯ และเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงาน องค์กร และเอเยนซี่โฆษณา ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย อย่างสม่ำเสมอ และรวมถึงการได้มีตัวเลขและข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและผ่านสื่อที่เป็นกลาง โดยในครั้งนี้ทางสมาคมฯ และเว็บไซต์ฯ​ ยังได้จัดทำข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556-2557 ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เช่นกัน”
นางสาวณธิดา รัฐูธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ และทางเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม (www.MarketingOops.com) ยังได้วางแผนเผยแพร่ข้อมูล ของตัวเลขสำคัญๆ ของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมไปถึงตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตของไทย โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์มือถือ โดยจะมีข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) ดังต่อไปนี้
ข้อมูลสถิติอินเทอร์เน็ตและพฤิตกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ (Thailand Digital Industry & Online Users Behaviors)
ข้อมูลสถิติการใช้ ไลน์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คของไทย (Thailand Social Media Landscape and LINE)
ช้อมูลสถิติโทรศัพท์มือถือและกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย (Thailand Mobile Numbers and Mobile Activities)
ข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล (Digital Ad Spend)
โดยข้อมูลข้างต้น ทางสมาคมฯ และเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม (www.MarketingOops.com) จะนำออกมาเผยแพร่เป็นประจำทุกๆ ไตรมาส ทุกครึ่งปี และทุกปี ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมฯ www.DAAT.in.th และ www.MarketingOops.com”

 

Download
DAAT Digital Media Spending Report 2014.pdf
Daat-infographic-Spending 2013-2014.jpg

เกี่ยวกับสมาคมฯ
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัล, และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจิทัล ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 28 บริษัท
สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นG ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเว็บไซต์ของสมาคม www.daat.in.th , เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/daat.digital

เกี่ยวกับเว็บไซต์ MarketingOops.com
เว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอมเปิดบริการตั้งแต่ พฤศจิกายน ปี 2009 เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของไทยที่ให้ข้อมูลข่าวสารและกลยุทธ์การทำโฆษณาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งรวมถึงเทรนด์การใช้สื่อโฆษณา และสื่อดิจิทัล ครีเอทีฟแคมเปญการตลาดของไทยและต่างประเทศ รายงานตัวเลขเชิงข้อมูลและสถิติของอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล รวมถือโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี และการประกาศรับสมัตรงานด้านไอที ดิจิทัล การตลาด และโฆษณา

เว็บไซต์ www.MarketingOops.com
เฟสบุ๊คเพจ http://www.facebook.com/marketingoopsfan
ทวิตเตอร์ http://twitter.com/marketingoops

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายธนพัฒน์ ปัญญาดิลก
ผู้จัดการสมาคม
Email: pr@daat.in.th


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848