DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556

 

รายงานล่าสุดจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)   แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท โดยในปี 2555 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 2,783 ล้านบาท เติบโตขึ้น 38.84% จากปีก่อนหน้า และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2556 ที่ 3,733 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบันเท่ากับ 34.12% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2555 ยังคงอยู่ที่ 2.34% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า3%ภายในปี2556นี้

 

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2555  คือ อุตสาหกรรมการสื่อสารที่มียอดเงินโฆษณาดิจิทัลถึง 415 ล้านบาท ตามมาด้วยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใช้เม็ดเงินไป 200 ล้านบาทและ 198 ล้านบาทตามลำดับ   ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(ภาพ/เสียง) อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลต่อสื่อโฆษณาทั้งหมด ในปี 2555 มากที่สุดด้วยสัดส่วน 18.72%, 12.21% และ 11.66% ตามลำดับ นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมฯ ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่อุตสาหกรรมดังกล่าวมียอดเงินโฆษณาในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากผู้บริโภคต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ของสินค้าเอง การสืบค้นหาข้อมูล  หรือการอ่านความเห็นของผู้บริโภคอื่นๆ ที่เคยใช้สินค้าผ่านทางบล๊อก รีวิว หรือเว็บไซต์กระดานข่าวต่างๆ  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่จัดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต

 

ทางสมาคมฯ ยังได้คาดการณ์อุตสาหกรรมที่จะเติบโตสูงสุดในปี 2556 ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กับมูลค่าการเติบโตที่ 78 ล้านบาท 64 ล้านบาทและ 54 ล้านบาทตามลำดับ นายอมเรศ ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการสมาคมฯ กล่าวว่า การคาดการณ์การเติบโตดังกล่าวเป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม และการแข่งขันที่สูงในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จึงน่าจะทำให้เม็ดเงินโฆษณาในหมวดดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงเป็นพิเศษ

นางสาวพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ เลขาธิการสมาคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในแต่ละประเภท พบว่าในปี 2554-2556 โฆษณาดิจิทัลประเภทเสริช (Search) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 11.28% ในปี 2554 เป็น 14.71% ในปี 2555 และคาดว่าจะเท่ากับ 16.22% ในปี 2556 เช่นเดียวกับการโฆษณาผ่านสื่อสังคม (Social Media) ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 6.58% ในปี 2554 เป็น 10.33% ในปี 2555 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 12.86% ในปี 2556 นี้ โดยโฆษณาดิจิทัลประเภทดิสเพลย์ (Display) มีสัดส่วนลดลงจาก 55.61% ในปี 2554 เป็น 48.07% ในปี 2555 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 45.87% ในปี 2556

Download Report

2012 and 2013 Digital Ad Spend

 

DAAT announces its direction and reveals Digital Ad Spending report

DAAT unveiled its Digital Ad Spending report, which examines the digital advertising spend for 2012 and estimate for 2013 in the Thai market as well as the industry spending across all categories online. According to the report, digital spending (million THB) in 2012 totaled 2,783MB with a 38.84% growth from last year and is estimated to hit 3,733MB in 2013 with a 34.12% growth. Digital media is 2.34% share of the total advertising industry in 2012 and will be more than 3% in 2013.

In term of the biggest industry spending in 2012, the communication category took away the lion’s share at 415 MB followed by skin-care preparation and motor vehicle with a share of approximately 200MB and 198 MB. AUDIO/VISUAL electric products, alcoholic beverages, and cosmetics have the highest Digital AD / Total AD ratio in 2012 at 18.72%, 12.21%, and 11.66% in that specific order. DAAT President, Siwat Chawareewong said, “The main reason the industry has such a high proportion of total advertising is the consumer finds information for purchase through the Internet a lot. Whether it is reading data from its own website, searching for information, or viewing the comments of other consumers who used products through blogs or review sites and forums, these include but are not limited to the various marketing activities on the Internet.”

DAAT also estimates the highest growth industry in 2013, namely motor vehicle, skin-care preparation and non-alcoholic beverages, which experienced growth from 2012 at 78MB, 64MB, and 54MB. DAAT Committee, Amares Chumsai na Ayudhya said “It is forecasted to grow even more with the expansion of the business and competition in the industry. The target group of such goods is consistent with the use of the Internet. It seems to make ads in categories such as higher prices.”

And DAAT Secretary, Pacharee Permvongus​awa said, “Digital advertising by disciplines was found in AD 2011-2013. Search Advertising continues to grow steadily in that proportion of advertising, up from 11.28% in 2011 to 14.71% in 2012 and is expected to be equal to 16.22% in 2013, as well as advertising through social media with a rise of 6.58% in 2011 to 10.33% in 2012 and is expected to grow 12.86% in the year 2013. But Display advertising ratio decreased from 55.61% in 2011 to 48.07% in 2012 and is expected to decrease down to 45.87% in 2013.


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848