Pitching Fee

กฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนำเสนองาน PITCH FEE

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้กำหนดการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (PITCH FEE) สำหรับการเชิญเอเยนซี่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เข้าเสนองานเพื่อการคัดเลือก ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้:

1. คัดเลือกโดยวิธีให้เอเยนซี่นำเสนอ CREDENTIALS PRESENTATION ของตน (ไม่มีการบริฟงานใดใดให้เอเยนซี่ทำมานำเสนอ)

อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 0 บาท (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2. คัดเลือกโดยมีการบริฟให้เอเยนซี่ นำเสนอแนวทางกลยุทธอย่างเพียงอย่างเดียว โดยเอเยนซี่ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสัญญา AOR (Agency-Of-Record) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับสัญญางานโครงการที่มีมูลค่าอย่างน้อย 4 ล้านบาท

อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 50,000 บาท ต่อหนึ่งเอเยนซี่ที่เชิญ

3. คัดเลือกโดยมีการบริฟให้เอเยนซี่นำผลงานครีเอทีฟ หรือมีตัวอย่างงานเข้าเสนอ โดยเอเยนซี่ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสัญญา AOR (Agency-Of-Record) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับสัญญางานโครงการที่มีมูลค่าอย่างน้อย 4 ล้านบาท

อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 100,000 บาท ต่อหนึ่งเอเยนซี่ที่เชิญ


รายชื่อสมาชิกของสมาคมที่เข้าร่วมกฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนำเสนองาน PITCH FEE

  1. Adapter
  2. Egg Digital
  3. IPG Mediabrands
  4. Isobar
  5. MCFIVA
  6. mInteraction
  7. MRM
  8. Starcom Mediavest
  9. Omnicom Media Group
  10. Zenith Optimedia


ขั้นตอนและวิธีการ:

1) ลูกค้าได้รับการบอกกล่าวถึงเรื่อง PITCH FEE นี้จากเอเยนซี่สมาชิกหรือจากสมาคมฯ

2) สมาคมฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มตอบรับเพื่อให้ลูกค้ายืนยันจำนวนเอเยนซี่ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนองาน

3) สมาคมฯ เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าโดยตรง ไม่ใช่เอเยนซี่สมาชิกเป็นผู้เรียกเก็บ

4) เอเยนซี่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อตอบยืนยันจากลูกค้าถึงสมาคมฯ ไม่มีสิทธิเข้านำเสนองาน

5) กรณีการแข่งขันมีบริษัทที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ร่วมอยู่ด้วย จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดใดสำหรับเอเยนซี่หรือบริษัทนอกสมาคมฯ เหล่านั้น

6) การชำระค่าธรรมเนียมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ให้ แก่สมาคมฯ จะต้องกระทำเสร็จสิ้นก่อนวันนัดนำเสนองานของเอเยนซี่รายแรก มิเช่นนั้น เอเยนซี่สมาชิกฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้านำเสนองาน และกำหนดการวันนัดนำเสนองานจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าการชำระเงินจะ แล้วเสร็จ

7) หลังการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว สมาคมฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมเทียบเท่าหรือสูงสุดเทียบเท่าค่าธรรมเนียมต่อหนึ่ง (1) รายสมาชิกเท่านั้น พร้อมภาษี VAT 7% คืนให้แก่ลูกค้า (ตัวอย่าง: กรณีลูกค้าเลือกเอเยนซี่ผู้ชนะมากกว่าหนึ่งราย สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมให้เพียงรายเดียวเท่านั้น หรือ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประกาศหรือไม่เลือกเอเยนซี่ใดใดเลยสมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด)

8) ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิชฟีดังกล่าวข้างต้นคือ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 100%) เท่านั้น วิสาหกิจใดที่มีเอกชนหรือสาธารณชนร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยไม่ว่าจะในสัดส่วนเท่าใดก็ตาม เช่น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เข้าข่ายต้องชำระค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดังกล่าว

9) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อเคลือบแคลงใดใด ให้ถือคำตัดสินของนายกสมาคมฯ เป็นที่สิ้นสุด

10) ค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดัง กล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการเข้านำเสนองานและเพื่อ ความเหมาะสมในการเลือกจำนวนผู้เข้าร่วมเสนองานเท่านั้น   มิได้เป็นการซื้องานหรือซื้อสิทธิทางปัญญาของงานต่างๆ ที่นำเสนอแต่อย่างใด การคัดลอกหรือนำงานที่สมาชิกนำเสนอไปดัดแปลงใช้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตหรือยังมิได้มีการซื้อหาสิทธิจากเอเยนซี่เจ้าของงาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิทางปัญญาและมีความผิด

 


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848