Regulation

จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

หลักการพื้นฐาน

- การโฆษณาทุกชิ้นจะต้องถูกกฎหมาย มีเกียรติ ซื่อสัตย์ และนำเสนอความจริง

- การโฆษณาไม่ควรมีความขัดแย้งกับศีลธรรมอันดี และระเบียบสังคม

- ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ควรกระทำด้วยการตระหนักถึงการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้หลักของการแข่งขันที่ยุติธรรมที่เป็น ที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจ

- การโฆษณาต้องไม่ทำให้สาธารณะชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการโฆษณา

รายละเอียดปฏิบัติ

1.ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักปฏิบัติและวิชาการ และอยู่ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

2.ไม่ทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

3.มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดี

4.ไม่ควรกระทำการโฆษณาอันเป็นการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ หรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป

5.ไม่ควรกระทำการโฆษณาอันทำให้เกิด ความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับ สินค้า บริการ การแสดง หรืออื่นๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจน ทำให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความสำคัญผิด

6.ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยใช้ความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ หรือเรื่อง โชคลางมาเป็นข้อจูงใจ

7.ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า, คำขวัญ, ข้อความสำคัญ หรืออื่น ๆ จากการโฆษณาของผู้อื่น อันทำให้ผู้อื่นเห็น หรือผู้อื่นได้ยินเกิดความเข้าใจผิดหรือไขว้เขวเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือการแสดงของผู้อื่น

8.ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยใช้ศัพท์ สถิติ ผลการวิจัย หรืออ้างอิงรายงานทาง วิทยาศาสตร์ในทางที่ไม่สมควร หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยที่สินค้านั้น ไม่มีคุณสมบัติตามที่อ้าง

9.ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยอ้างถึง ตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยที่ตัวบุคคล หรือสถาบันนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงและไม่ได้ใช้สินค้าและบริการ หรือชมการ แสดงนั้นจริง

10.ไม่ควรกระทำการโฆษณาอันอาจมีผล เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือผู้เยาว์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือทำให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการ จูงใจโดยไม่สมควร

11. ไม่นำข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น.

 

Professional ethics in advertising.

Basic principles.

- All advertising must be aligning with laws, honor, and integrity to the truth.

- Advertisements should not conflict with good morals and social order.

- The creation of advertising should be done with social responsibility. And under the principles of fair competition which is normal practice in the business.

- Advertising must not make the public feel untrustworthy in their advertising.

Description

1. Run business with honestly and professionalism according to normal practice and subject to the provisions of law.

2. Prohibit for any action which may bring discredit to the dignity of the profession.

3. Have a social responsibility. And does not cause a deterioration in ethics and culture.

4. Should not be advertising the post of race, religion or belief. And not advertise to distort the respectful of general human.

5. Should not run an advertisement that makes confusion in essence about a product or service other than the fact.  Should not over claim about product or service in an advertisement.

6. Advertising should not be done by use the superstition or superstitious belief to be an incentive.

7. Advertising should not be done by imitation trademarks, slogans, text or other ad, which may lead to a misunderstanding or misinterpretation on other products/ services.

8. Advertising should not be done by use of the term for statistical research or reporting of science in a way that is appropriate, while the products itself not meet the claim.

9. Advertising should not be done by referring to a person or institution if those person or institute didn’t really existing or didn’t use the product or service as advertised.

10. Should not be advertising that may be harmful to children or minors, both mentally or physically, or should not make them lack of conscience, or attract the innocently inappropriately.

11. Non-disclosure of customer data and information.

Download

ข้อบังคับสมาคมดิจิทัล (ประเทศไทย) PDF 124 KB


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848