About DAAT

การเติบโตของวงการโฆษณาดิจิทัลทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทในไทยได้ให้บริการด้านโฆษณาดิจิทัลมามากกว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบันกลุ่มคนในแวดวงโฆษณารวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้า ต่างเห็นความสำคัญของสื่อดิจิทัลว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อหลักในการทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายคนไทย

กลุ่มบริษัทโฆษณาด้านสื่อดิจิทัลต่างให้ความสำคัญของสื่อใหม่นี้และมองเห็นถึงการเติบโตในอนาคต ซึ่งรวมถึงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ที่นักโฆษณาต่างสามารถช่วยกันสนับสนุนให้โฆษณาดิจิทัลนี้ก้าวไกลต่อไปได้ในอนาคต และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือต้องการให้บริษัทโฆษณาและนักโฆษณาด้านดิจิทัลมีทิศทางการบริหารโฆษณาดิจิทัลในทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท อุตสาหกรรมและผู้บริโภคในปี 2555 ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงร่วมพิจารณาก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ขึ้นอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) คือ

 1. เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัลสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้และพัฒนาบุคคลากรในอุดสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานโฆษณาดิจิทัลและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัลในตลาดธุรกิจโฆษณา
 2. เพื่อผดุงเกียรติสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกรวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐานข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาขีพและจริยธรรมของการโฆษณาดิจิทัล
adapter iprospect isobar mcfiva M interaction MRM mccanne new media plus OmnicomMediaGroup starcom ZenithOptimedia

สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 10 บริษัทอันได้แก่

 1. อะแด็ปเตอร์ ดิจิตอล
 2. เฟล็คซ์มีเดีย
 3. ไอโซบาร์
 4. แมคฟิว่า
 5. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
 6. เอ็ม อาร์ เอ็ม
 7. นิว มีเดีย พลัส
 8. ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป
 9. สตาร์คอมมีเดียเวสท์
 10. เซนิธออพติมีเดีย

Committee

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคม

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์

นายกสมาคม

คุณภารุจ ดาวราย อุปนายก

คุณภารุจ ดาวราย

อุปนายก

คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ เลขานุการ

คุณโศรดา ศรประสิทธิ์

เลขานุการ

คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย เหรัญญิก

คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย

เหรัญญิก

คุณพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ ประชาสัมพันธ์

คุณพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ

ประชาสัมพันธ์

คุณสิทธิพงษ์ ศิริมาศเกษม ประชาสัมพันธ์

คุณสิทธิพงษ์ ศิริมาศเกษม

ประชาสัมพันธ์

คุณศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการฝ่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ

กรรมการฝ่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณนรินทร์ เย็นธนกรณ์ กรรมการฝ่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณนรินทร์ เย็นธนกรณ์

กรรมการฝ่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณมัวรีน ตัน การ์ลิง กรรมการฝ่ายงานต่างประเทศ

คุณมัวรีน ตัน การ์ลิง

กรรมการฝ่ายงานต่างประเทศ

คุณชาญชัย พงศนันทน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณชาญชัย พงศนันทน์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณกัณฑ์ณฐกรณ์ รัตนวีณาวาที กรรมการ

คุณกัณฑ์ณฐกรณ์ รัตนวีณาวาที

กรรมการ

คุณเอกชัย ปาริชาติกานนท์ กรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

คุณเอกชัย ปาริชาติกานนท์

กรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

คุณชยุต ศรีภิรมย์ กรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

คุณชยุต ศรีภิรมย์

กรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

คุณดวงพร มุดจนทองสุข กรรมการ

คุณดวงพร มุดจนทองสุข

กรรมการ

Become A Member

ประเภทสมาชิก / TYPE OF MEMBERSHIP

สมาชิกสามัญ (Agency Member)
ค่าสมาชิกรายปี / Annual ฿20,000 + vat 7%
รวม/Total ฿21,400
สมาชิกวิสามัญองค์กร (General Member)
ค่าสมาชิกรายปี / Annual ฿10,000 + vat 7%
รวม/Total ฿10,700
สมาชิกวิสามัญบุคคล (Individual Member)
ค่าสมาชิกรายปี / Annual ฿500 + vat 7%
รวม/Total ฿535
สมาชิกวิสามัญบุคคล (Individual Member)
ค่าสมาชิกตลอดชีพ / Life ฿3,000 + vat 7%r
รวม/Total ฿3,210

DAAT Member Benefit

ประเภทสมาชิก / TYPE OF MEMBERSHIP

Voting Rights & Board of committee
สมาชิกสามัญ (Agency Only) โดยบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากองค์กรหรือตัวแทนบริษัทมีสิทธิในการ เลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
News & Information
ได้รับข่าวสารและข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการโฆษณาดิจิทัลจากสมาคมฯ
PR • via DAAT Network
สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆของสมาคมฯ Facebook page / Website
Job Ad
ลงโฆษณารับสมัครงาน
Education • DAAT Seminar / Activities
สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมหรือรับส่วนลดพิเศษในการสัมมนาหรืองานอื่นๆที่ทางสมาคมได้จัดขึ้น
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

Pitch Fee Regulation

กฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนำเสนองาน PITCH FEE

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้กำหนดการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (PITCH FEE) สำหรับการเชิญเอเยนซี่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เข้าเสนองานเพื่อการคัดเลือกในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้:

การนำเสนอ / ประเภทกิจกรรม อัตราค่า Pitch Fee
(ต่อหนึ่งเอเยนซี่ที่เชิญ)
1 คัดเลือกโดยวิธีให้เอเยนซี่นำเสนอ CREDENTIALS PRESENTATION ของตน (ไม่มีการบรีฟงานใดให้เอเยนซี่ทำมานำเสนอ) 0 บาท
(ไม่มีค่าธรรมเนียม)
2 คัดเลือกโดยให้เอเยนซี่นำเสนอแนวทางกลยุทธ์อย่างเดียว STRATEGIC DIRECTION PITCH(ไม่มีงานครีเอทีฟนำเสนอ) 50,000 บาท
3 คัดเลือกโดยมีการบรีฟให้เอเยนซี่ทำงานครีเอทีฟและอื่นๆ เข้าเสนอ 100,000 บาท

หมายเหตุ

 • งานครีเอทีฟในข้อ 3 หมายรวมถึง STRATEGIC และ CREATIVE (2+3)
 • ข้อ 2 และ ข้อ 3 เอเยนซี่ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสัญญา AOR (Agency-Of-Record) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับสัญญางานโครงการที่มีมูลค่าอย่างน้อย 4 ล้านบาท

ขั้นตอนและวิธีการ:

 1. ลูกค้าได้รับการบอกกล่าวถึงเรื่อง PITCH FEE นี้จากเอเยนซี่สมาชิกหรือจากสมาคมฯ
 2. สมาคมฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มตอบรับเพื่อให้ลูกค้ายืนยันจำนวนเอเยนซี่ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนองาน
 3. สมาคมฯ เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าโดยตรงไม่ใช่เอเยนซี่สมาชิกเป็นผู้เรียกเก็บ
 4. เอเยนซี่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อตอบยืนยันจากลูกค้าถึงสมาคมฯ ไม่มีสิทธิเข้านำเสนองาน
 5. กรณีการแข่งขันมีบริษัทที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ร่วมอยู่ด้วย จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดใดสำหรับเอเยนซี่หรือบริษัทนอกสมาคมฯ เหล่านั้น
 6. การชำระค่าธรรมเนียมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ให้แก่สมาคมฯ จะต้องกระทำเสร็จสิ้นก่อนวันนัดนำเสนองานของเอเยนซี่รายแรกมิเช่นนั้น เอเยนซี่สมาชิกฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้านำเสนองาน และกำหนดการวันนัดนำเสนองานจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่า การชำระเงินจะแล้วเสร็จ
 7. หลังการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้วสมาคมฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมเทียบเท่าหรือสูงสุดเทียบเท่าค่าธรรมเนียม ต่อหนึ่ง (1) รายสมาชิกเท่านั้นพร้อมภาษี VAT 7% คืนให้แก่ลูกค้า (ตัวอย่าง: กรณีลูกค้าเลือกเอเยนซี่ผู้ชนะมากกว่าหนึ่งราย สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมให้เพียงรายเดียวเท่านั้นหรือ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประกาศหรือไม่เลือกเอเยนซี่ใดใดเลยสมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
 8. กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมพิชฟีมีดังนี้
  1. ลูกค้าที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 100% เท่านั้น วิสาหกิจใดที่มีเอกชนหรือสาธารณชนร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ไม่ว่าในสัดส่วนเท่าใดก็ตาม เช่น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เข้าข่ายต้องชาระค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดังกล่าว
  2. ลูกค้าที่เรียกพิชเฉพาะในกลุ่ม Club Agencies ของตนเท่านั้นโดยไม่มีบริษัทนอกเข้าร่วมพิชด้วยเลย
  หมายเหตุ: Club Agencies หมายถึงเอเยนซี่ที่มีสัญญาว่าจ้างจากลูกค้าอยู่แล้ว หรือได้ทำงานเป็นประจำให้แก่ลูกค้ามาในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยเอเยนซี่ที่ทำงานเพียง Ad Hoc บางชิ้น หรือมีประวัติทำงานที่เก่ากว่า 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่ถือเป็น Club Agencies หากการพิชใดมีการเชิญ เอเยนซี่นอก Club แม้แต่เพียงรายเดียว ลูกค้าต้องชำระค่าพิชฟีสำหรับจำนวนเอเยนซี่รวมทั้งหมด
 9. กรณีมีข้อพิพาทหรือปัญหาใดใดให้ถือคำตัดสินของนายกสมาคมฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. ค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดัง กล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการเข้านำเสนองานและเพื่อ ความเหมาะสมในการเลือกจำนวน ผู้เข้าร่วมเสนองานเท่านั้น มิได้เป็นการซื้องานหรือซื้อสิทธิทางปัญญาของงานต่างๆ ที่นำเสนอแต่อย่างใด การคัดลอกหรือนำงานที่สมาชิกนำเสนอไป ดัดแปลงใช้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตหรือยังมิได้มีการซื้อหาสิทธิจากเอเยนซี่เจ้าของงาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิทางปัญญาและมีความผิด

รายชื่อสมาชิกของสมาคมฯที่เข้าร่วมกฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนำเสนองาน PITCH FEE

 1. Adapter Digital
 2. Columbus (Bangkok)
 3. Dentsu X (Thailand)
 4. I-DAC (Bangkok)
 5. IPG Advertising (Thailand) Limited, IPG Mediabrands Branch
 6. Isobar (Thailand)
 7. IPG Advertising (Thailand) Ltd. McCann Worldgroup Branch
 8. MCFIVA (Thailand)
 9. mInteraction
 10. Omnicom Media Group-OMD&PHD
 11. Rabbit Digital Group
 12. Starcom Mediavest Group
 13. Sun Reachers
 14. The Platform

หนังสือแจ้งเชิญเอเยนซี่ให้ร่วมเสนอ

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเชิญเอเยนซี่ให้ร่วมเสนองาน